Privacyverklaring

Coachinginhetbuitenland.nl, gevestigd te Apeldoorn en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55449824, verwerkt persoonsgegevens in de rol van verwerkingsverantwoordelijke zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Persoonsgegevens zijn alle informatie waarmee een natuurlijke persoon kan worden geïdentificeerd of identificeerbaar is. De persoonsgegevens die Coachinginhetbuitenland.nl van u verwerkt zijn:

  • gegevens die een betrokkene zelf persoonlijk, telefonisch, digitaal of op andere wijze aan Coachinginhetbuitenland.nl heeft verstrekt, te denken valt aan NAW-gegevens of eventuele aanvullende gegevens;
  • financiële gegevens, zoals een bankrekeningnummer;
  • technische gegevens, zoals uw IP-adres, het apparaat waarmee u de website www.coachinginhetbuitenland.nl bezoekt en de pagina’s die u bekijkt. Daarnaast maakt Coachinginhetbuitenland.nl gebruik van functionele cookies. Dit zijn cookies die er voor zorgen dat de website op een goede wijze functioneert.

 

Hoe verkrijgt Coachinginhetbuitenland.nl persoonsgegevens?

In veel gevallen verkrijgt Coachinginhetbuitenland.nl uw persoonsgegevens van u zelf, bijvoorbeeld bij het aangaan van een opdracht tot dienstverlening, via een (telefoon)gesprek of e-mailcontact met u, als u een (web)formulier invult of uw visitekaartje afgeeft.

Daarnaast kan Coachinginhetbuitenland.nl uw persoonsgegevens verkrijgen via derden, zoals bijvoorbeeld via de Kamer van Koophandel, Kadaster of andere openbare bronnen en websites.

 

Waarvoor verwerkt Coachinginhetbuitenland.nl persoonsgegevens?

Coachinginhetbuitenland.nl verwerkt de volgende persoonsgegevens:

  • gegevens die nodig zijn voor de voorbereiding, uitvoering en afronding van een opdracht tot dienstverlening;
  • gegevens ten behoeve van haar administratie, zoals het opstellen van de factuur na het verrichten van werkzaamheden;
  • gegevens om de klantenkring te onderhouden en uit te breiden. Wij kunnen u daarom benaderen met voor u relevante informatie, publicaties en uitnodigingen;
  • gegevens om de inhoud en het gebruik van de website te volgen en te verbeteren, door uw surf- en klikgedrag te analyseren. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers.

 

Op welke grond verwerkt Coachinginhetbuitenland.nl persoonsgegevens?

Coachinginhetbuitenland.nl verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende in de AVG opgenomen rechtsgronden:

  • met uw toestemming;
  • uitvoering van een overeenkomst van opdracht tot het verlenen van dienstverlening
  • vanwege een gerechtvaardigd belang.

 

Deelt Coachinginhetbuitenland.nl persoonsgegevens met derden?

Coachinginhetbuitenland.nl deelt geen persoonsgegevens – voor commerciële doeleinden – met derden. Coachinginhetbuitenland.nl deelt alleen persoonsgegevens met derden indien dit voor de behandeling van uw opdracht tot dienstverlening noodzakelijk is.

Derden aan wie Coachinginhetbuitenland.nl uw persoonsgegevens verstrekt, zijn eveneens verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens en de naleving van de AVG. Indien een derde uw gegevens verwerkt, als verwerker namens Coachinginhetbuitenland.nl, dan sluit Coachinginhetbuitenland.nl een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de eisen van de AVG.

 

Hoe lang bewaart Coachinginhetbuitenland.nl uw persoonsgegevens?

Coachinginhetbuitenland.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Coachinginhetbuitenland.nl hanteert een bewaartermijn van 7 jaar voor papieren / digitale dossiers en financiële / administratieve gegevens, na afronding van uw opdracht tot dienstverlening.

 

Hoe zijn uw persoonsgegevens beveiligd?

Coachinginhetbuitenland.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

 

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Coachinginhetbuitenland.nl kan de privacyverklaring te allen tijde wijzigen. Het is verstandig de privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met de eventuele wijzigingen.

 

Welke rechten heeft u?

U kunt de persoonsgegevens die Coachinginhetbuitenland.nl van u verwerkt op verzoek inzien. U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten wijzigen of te laten verwijderen, indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is. U kunt verzoeken de verwerking van persoonsgegevens te beperken of tegen de verwerking bezwaar maken. Per verzoek zal Coachinginhetbuitenland.nl beoordelen of aan het verzoek tegemoet gekomen kan worden. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.